Potato flour

Common Name: Potato flour, potato starch, gamja nokmal

감자녹말