Flour, Adzuki bean, raw

Common Name: adzuki bean flour, red bean flour, sweet bean flour, Patsogaru

팥소가루